Om selskapet.

C Food Norway har siden oppstarten i 2013 vært en pioner på utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk til konsumprodukter, og vi har bygd en forretningsmodell basert på å utvikle og omsette restråstoff fra norsk torsk, sei, lange og brosme til mat.

En av løsningene til å øke det globale matbehovet er å utnytte ressursene vi har bedre. Restråstoffet som Norge og vesten anses som lite attraktivt, blir i andre land og kulturer betraktet som delikatesser, og vi ser derfor et stort uutnyttet potensial i norsk hvitfisk, som er en begrenset og verdifull ressurs. Vår visjon er å utvikle mer mat fra eksisterende fangst og oppdrett av hvitfisk, og vår forretningsmodell vil bidra til bedre ressursutnyttelse, redusert matsvinn, og økt produksjon av næringsrik sjømat. Dette er i tråd med flere av FN`S bærekrafts mål.

Organisering.

Vi har hovedkontor i Ålesund, og har to norske eiere og en eier fra Hong Kong. Vi har fem ansatte med bred erfaring innenfor salg, produktutvikling og forskning innenfor sjømatnæringen. Selskapet har egen FOU-avdeling.

Verdikjeden.

C Food Norway har bygd opp en robust logistikk- og produksjonskjede for restråstoff fra hvitfisk. Våre leverandører er hovedsakelig norske trålere, linebåter, filetanlegg og klippfiskbedrifter, men vi kjøper også råstoff fra utenlandske produsenter. I dag foredles noen av produktene våre i Vietnam, Kina, Portugal og Spania. Det er en overordnet målsetning å etablere videreforedling av restråstoffet i Norge, etter hvert som automatiske løsninger blir utviklet.

Marked og produkter.

Vår hovedaktivitet har vært foredling og salg av tørkede svømmeblærer fra torsk til Kina. Vi har i tillegg regulært salg av fiskekjøtt fra restråstoff til videreforedlingsbedrifter i Europa. Foredlede fiskehoder omsettes både i det europeiske og asiatiske sjømatmarkedet. Sammen med strategiske partnere arbeider vi for å utvikle helsekostprodukter fra restråstoff.  Vi produserer mat til kjæledyr, som blir solgt i Asia og USA.

Krav til egen virksomhet.

Vi ser et mulighetsrom til å sikre en bærekraftig og ansvarlig verdikjede gjennom dialog, samarbeid og krav. Vi erkjenner at det kan finnes utfordringer i verdikjeden, og forplikter oss til å arbeide målrettet for å adressere disse gjennom aktsomhetsvurderinger minst en gang årlig. Forpliktelsen skal styreforankres i 2023, som en del av virksomhetens mål med arbeidet.

Aktsomhetsvurderingen er prosessen hvor vi identifiserer risiko i verdikjeden, iverksetter tiltak for å imøtekomme eventuelle risikoer og overvåker om tiltakene fungerer.

Aktsomhetsvurderingen.

Vi har tatt utgangspunkt i anbefalingene og strukturen definert av OECD for aktsomhetsvurderinger. I vår første aktsomhetsvurdering har hovedmålet vært å avdekke hvor i leverandørkjeden det er størst risiko for negativ påvirkning, og hvilken type risiko som foreligger. Av selskapets seks ansatte har fire vært medvirkende i arbeidet, herunder daglig leder, styreleder, logistikk koordinator og R&D manager, dette for å sikre bred forankring internt.

Utvalgskriterier.

Aktsomhetsvurderingen baserer seg på våre største leverandører som til sammen utgjør 80% av totale innkjøp. Utvalget hadde spredning i alle områdene hvor CFN har forretningsforbindelser: Sør-Øst-Asia, Sentral-Asia og Europa. Prioritering av tiltak ble vurdert med utgangspunkt i ordrestørrelse som sier noe om størrelsen på eventuell negativ påvirkning (scale of impact), samt geografi for å vurdere type risiko og alvorlighetsgrad av denne (scope of impact).

Risikovurdering.

Internasjonalt

Blant internasjonale leverandører har vi vurdert risiko med utgangspunkt i geografi, og vi har benyttet indikatorer for korrupsjon, sivile rettigheter, forventet antall år i skole og prosent av barn i grunnskole fra FNs statistikkbase. Her ble produksjonsleddet av verdikjeden, samt enkelte land hvor produksjon foregår, vurdert som merrisikoutsatt enn andre.

Utvalgskriterier.

Nasjonalt

En stor andel av våre leverandører er lokalisert i Norge. Her er tjenesten «e-innsyn» benyttet for å avdekke eventuelle avvikende forhold ifht den norske arbeidsmiljøloven. Vi har kartlagt og undersøkt uavklarte forhold hos våre største norske leverandører (ordre > 1MNOK). Det ble etablert dialog med selskap som hadde uavklarte forhold, og det er ikke funnet forhold som bryter med våre etiske retningslinjer. Uavklarte forhold vil likevel følges opp av selskapet.

Etiske retningslinjer og leverandøravtale

I arbeidet med aktsomhetsvurderingen ble det avdekket et behov for en forbedret leverandøravtaler, samt oppdaterte interne- og eksterne etiske retningslinjer. Det er derfor etablert en ny policy- og leverandøravtale for CFN og forretningspartnere. Gjenoppretting av eventuell skade/negativ påvirkning er en del av våre etiske retningslinjer.

Intern Forankring

En hovedvekt av våre ansatte har vært delaktig i arbeidet med aktsomhetsvurderingen. Vi har likevel et mål om å sikre formell intern forankring av policy (styrevedtak) i juli 2023, samt ekstern forankring hos utvalgte leverandører (kontrakter) i løpet av 2023.

Dialog og klagemekanismer

Vi har etablert et mål om at våre etiske retningslinjer skal være tilgjengelig for alle som jobber på fabrikkene som benyttes til CFN sin produksjon innen utgangen av 2023. Retningslinjene skal være tilgjengelige og synlige på lokalt språk.

Dialog med underleverandører går i dag gjennom e-post, telefon og fysiske/digitale møter. Varslingskanaler ut over dette som kan bidra til å avdekke negative konsekvenser vil vi vurdere i samråd med underleverandører.

Tiltak.

Tilsyn

Det ble gjennomført flere tilsyn hos en underleverandør i Vietnam i juni 2023. Tilsynet hadde som formål å avdekke negativ påvirkning/forhold som eventuelt ville krevd ytterligere tiltak fra oss, herunder barnearbeid og ulovlig overtidsarbeid. Det ble utført et avtalt tilsyn (dagtid), og to uanmeldt tilsyn (kveldstid) for å (blant annet) vurdere om det var barn til stede, og hvorvidt fabrikk var i drift utenom normal arbeidstid. Dette var ikke tilfelle på tilsynstidspunktene.

Tiltak.

Forventet effekt

Tilsyn kan ha en midlertidig skjerpende effekt hos den enkelte leverandør. Vi forventer ikke at effekten av et enkelt tilsyn er langvarig, men at kombinasjonen av nye leverandøravtaler, åpen dialog og jevnlig tilsyn vil skape engasjement og dialog, og at dette på sikt kan bidra til skjerpede arbeidsforhold hos underleverandører. Etter tilsynet har vi konkludert med at jevnlige og hyppige tilsyn krever verktøy og rutiner for oppfølging.

Videre arbeid og identifiserte tiltak.

Selv om det ikke ble avdekket forhold med negative konsekvenser eller brudd på menneskerettigheter eller våre etiske retningslinjer under risikovurdering eller tilsyn, erkjenner vi at det likevel foreligger en risiko for negative forhold hos underleverandører. Det vil derfor kontinuerlig arbeides med å sikre en ansvarlig leverandørkjede.

Vi har definert følgende tiltak for det videre arbeidet:

  • Forankre retningslinjer internt (styrevedtak i juli 2023)
  • Kontraktfeste ny leverandøravtale og etiske retningslinjer hos underleverandører.
  • Oversette og tilgjengeliggjøre retningslinjer for ansatte (hos underleverandører).
  • Undersøke og vurdere implementering av rapporteringsverktøy for tilsyn.
  • Utvide aktsomhetsvurdering til flere markeder og land og definere tiltak i samarbeid med underleverandører.
  • Ved brudd på våre etiske retningslinjer hos våre leverandører, vil tiltak iverksettes.