Etiske retningslinjer

Supplier Code of Conduct (COC)

C-Food Norway (CFN) etterstreber at all foreningsvirksomhet skal være ansvarlig og i henhold til grunnleggende menneskerettigheter. Forretningsvirksomhet skal respektere arbeidsrettigheter, være fri for korrupsjon, og bærekraftig. For våre leverandører er det derfor etablert en Code of Conduct (COC). Denne er basert på FNs prinsipper for grunnleggende menneskerettigheter, samt prinsipper for anstendig arbeid definert av ILO.

Når CFN velger nye leverandører og forretningspartnere forventes det at leverandører viser god forretningsetikk og vurderingsevne. I nye kontrakter vil etterlevelse etter C-Food Norway sin COC være tyngende. COC definerer minimumskrav for hva leverandører skal etterleve. Leverandører skal også etterleve nasjonale regler og standarder.

CFN erkjenner at det kan forekomme variasjoner og utfordringer for enkelte leverandører. CFN vil i slike tilfeller kreve transparens, dialog og informasjon om hvordan leverandører arbeider med å imøtekomme kravene i COC med konkrete tiltak for forbedring. Det forventes at leverandører implementerer tiltak for å imøtekomme kravene.

COC skal anses som et kontraktfestet dokument og er en integrert del av samarbeidet mellom CFN og leverandører/forretningspartnere.

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid ILO konvensjon nr. 29 og 105, FNs menneskerettigheter artikkel 4
  • Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
  • Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
 1. Organisering ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154, FNs menneskerettigheter artikkel 23
  • Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
  • Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
  • Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
 1. Diskriminering ILO konvensjoner nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon menneskerettigheter artikkel 23
  • Arbeidstakere skal uten unntak ha lik betaling for likt arbeid.
  • Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
  • Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.
 1. Arbeidstid FNs menneskerettigheter artikkel 24, ILO konvensjon n 1 og 14
  • Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
  • Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
  • Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
  • Arbeidere skal ha rett til å ta ut ferie tilsvarende nasjonalt gjeldende regelverk.
  • Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (48 timer) minimum i tråd med gjeldende lover.
 1. Lønn ILO konvensjon nr. 131
  • Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
  • Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
  • Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.
 1. Barnearbeid FNs barnekonvensjon, ILO konvensjoner nr. 79, 138, 182 og ILO anbefaling nr. 146
  • Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller; ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende.
  • Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
  • Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
  • Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
  • Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter, herunder CFN. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.
 1. Brutal behandling FNs menneskerettigheter artikkel 5
  • Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.
 1. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164
  • Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig og det skal foreligge prosedyrer for opplæring og håndtering.
  • Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
  • Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
  • Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
  • Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.
 1. Regulære ansettelser
  • Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
  • Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
  • Eventuelle lærlingsprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.
 1. Marginaliserte befolkningsgrupper
  • Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.
 1. Klima, natur og miljø
  • Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.
  • Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.
 • Korrupsjon
  • Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.
 • Dyrevelferd
  • Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd
  • Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.
 • Gjenoppretting av eventuell skade
  • Der våre (CFN) aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi arbeide for å stanse aktiviteten, og søke å gjenopprette skaden i dialog med berørte parter.
  • Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren ansvarlig for gjenoppretting.