Vi utnytter nå vårt eget restråstoff fra produksjon av svømmeblærer til dyrefôr – pet food. Produksjonen blir utført av vår samarbeidspartner i Vietnam. Markedstesting av produktene er på gang.

We now utilize our own residual raw material from the production of swim bladders for animal feed – pet food. The production is carried out by our partner in Vietnam. Market testing of the products is underway.