Fiskehoder:
I utviklingsprosjektet FishHEAD er vi godt i gang med å utvikle og selge konsumprodukter fra fiskehoder i det globale sjømatmarkedet. Strategien er å finne best mulig anvendelse og utvikle markeder for alle fiskehodene havfiskeflåten til enhver tid leverer. Prosjektet blir støttet av Innovasjon Norge. I 2022 har vi etablert regulært kjøp av ombordproduserte norsk kutta og japankutta torskehoder. Fryste og saltede produkter er omsatt i flere markeder.

Fish heads:
In the development project FishHEAD, we are well underway with developing and selling consumer products from fish heads in the global seafood market. The strategy is to find the best possible application and develop markets for all the fish heads the sea fishing fleet supplies at all times. The project is supported by Innovation Norway. In 2022, we have established a regular purchase of on-board Norwegian cut and Japanese cut cod heads. Frozen and salted products are sold in several markets.